W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one poinformowanie zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów.

Dlatego wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1) – dalej jako: RODO uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

AREL Arkadiusz Kuc , Dworcowa 5, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP: 6891056470, REGON: 370468908, e-mail: niedźwiadek-kuc@wp.pl.

2) Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych:

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z AREL Arkadiusz Kuc – e-mail: niedźwiadek-kuc@wp.pl, tel. 507 068 728

3) Jak weszliśmy w posiadanie Pani/Pana danych osobowych?

Wyżej wymienione dane przekazali państwo w związku z zapytaniem o realizacje bądź procesem realizacji naszych usług.

4) Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu:

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. Niekiedy podstawą przetwarzania jest także art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, który stanowi, że „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.

Cel przetwarzania uzależniony jest od kontekstu prawnego. Będą to m.in. działania związane z procesami rekrutacji kandydatów na pracowników, z działalnością w zakresie usług gastronomicznych i cateringowych realizowanych przez Firmę Arel , udziałem w programach, wydarzeniach, badaniach, ankietach realizowanych przez Arel, realizacja projektów w konkursach ogłaszanych przez Arel, realizacja pracy lub podejmowanie inicjatyw w formie wolontariatu,  czy udział w wydarzeniach, koncertach, przyjęciach okolicznościowych, zabawach organizowanych przez Arel. Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek) mogą być wykorzystywane w ramach działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wymienionych wyżej instrumentów działania Firmy Arel.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa) do:

a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);
b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);
c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);
e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);
f) wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych);
g) wycofania zgody w przypadku, gdy administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych.

6) Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Za odbiorców mogą być uznane:

a) wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. policja, organy kontroli państwowej), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie;
b) operatorzy pocztowi,
c) banki w zakresie realizacji płatności,
d) podmioty świadczące na rzecz AREL usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na AREL przez przepisy prawa,
e) inne instytucje finansujące projekty realizowane przez AREL.

7) Dane osobowe przechowywane są przez okres:

niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4). Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest m.in. od czasu realizacji projektów oraz wytycznych do nich, czy wymogów instytucji finansujących. Każdorazowo otrzymane dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej, niż wymagają tego przepisy lub zawarte umowy na realizację zadań, o czym informujemy podczas otrzymywania danych osobowych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

9) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej.